ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με έμφαση :

Στην αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων υλικών σε εφαρμογές περιβαλλοντικής μηχανικής

Στην ανάπτυξη συστημάτων θερμοδυναμικών εφαρμογών

Στην οργάνωση σχεδίων περιβαλλοντικής οικονομίας

Στην εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων

Στη συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα

Στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών πιστοποιημένων προγραμμάτων

Στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για τη διάδοση πληροφοριών

Στη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων

Στην πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων