Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. “Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον” ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

To Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τα Τμήματα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνουν για 3η χρονιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

(MSc of ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT – M.Sc. EN.I.EN.)

ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

Α) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Νοn – Renewable Energy Technologies)

Β) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Renewable Energy Technologies)

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω ΔΠΜΣ απονέμονται από τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών, Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η διάρκεια του ΔΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι δεκατέσσερις (14) μήνες και κατανέμεται σε τρεις (3) περιόδους εκ των οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε σαράντα (40) φοιτητές.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την αίτησή τους, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά τους:

α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο enien@uowm.gr έως και 30-06-2021, με ενδεχόμενη παράταση αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η αίτηση θα φέρει οπωσδήποτε υπογραφή και οι φωτοτυπίες θα είναι καθαρές και ευανάγνωστες.

β) με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier έως και 30-06-2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου), με ενδεχόμενη παράταση αν αυτό κριθεί αναγκαίο, στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Μπακόλα και Σιαλβέρα, τ.κ. 501.32 Κοζάνη

Τηλ. 24610-56654

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

Στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, τηλ.: 24610-68038 & 6970-379495 και email enien@uowm.gr

Στο Διευθυντή του ΔΠΜΣ (Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Τσανακτσίδη), τηλ. 6944-836841

Στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ https://enien.uowm.gr/

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΑ “ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ” ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ, ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ, ENIEN@UOWM.GR, ΕΙΤΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης

Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. “Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον” 2020-2021