ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Empty classroom

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τίτλος προγράμματος (ελληνικά): Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας
Τίτλος προγράμματος (αγγλικά): Safety Technicians/ Consultants Health & Safety Training
Διάρκεια (ώρες): 140
Πού απευθύνεται: Τεχνικούς Ασφαλείας, Απόφοιτους ΑΕΙ που θέλουν να ασκήσουν την ειδικότητα ΤΑ, Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη ΥΑΕ
Πού στοχεύει: Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων Τεχνικού Ασφαλείας
Τι αναμένεται να επιτευχθεί: Ενίσχυση και εξειδίκευση του γνωσιολογικού επιπέδου των συμμετεχόντων σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας

ΣΚΟΠΟΣ - ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εγκαθιδρύσουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής των βασικών αρχών υγείας & ασφάλειας εργασίας (ΥΑΕ) στις επιχειρήσεις με στόχο την αντιμετώπιση των νέων απαιτήσεων του επαγγέλματος/ ειδικότητας του Τεχνικού Ασφαλείας ή του στελέχους.
 • Να παράσχει στους συμμετέχοντες ένα πρώτο επίπεδο πιστοποίησης επάρκειας προσόντων ανάλογων με αυτών των Ευρωπαϊκών Χωρών.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Να ενημερωθούν για την ουσία και το πνεύμα της νομοθεσίας υγείας & ασφάλειας εργασίας
 • Να κατανοήσουν τις Αρχές ενός Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ και το ρόλο της Διοίκησης σε αυτό
 • Να κατανοήσουν τις βασικές παραμέτρους ανάπτυξης μίας κουλτούρας ΥΑΕ
 • Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να κατηγοριοποιούν τις πηγές κινδύνου και με βάση αυτά να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τους ενδεχόμενους σε αυτές κινδύνους.
 • Να συντάσσουν ένα Σχέδιο Ενεργειών για την καταγραφή και αντιμετώπισή τους με σαφές χρονοδιάγραμμα.
 • Να σχεδιάζουν τις εργασίες με τρόπο ώστε να μειώνεται η πιθανότητα ατυχήματος.
 • Να μπορούν να διατυπώνουν και να εξηγούν τα ληπτέα μέτρα και να τα ταξινομούν σε επίπεδα επικινδυνότητας.
 • Να μπορούν να οργανώνουν τη διαχείριση των αποτελεσμάτων της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καταστάσεων.
 • Να συσχετίζουν και να ταξινομούν την επικινδυνότητα ανάλογα με τον τύπο της εκτελούμενης εργασίας.
 • Να εισαχθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα χαρακτηριστικά προστασίας της υγείας του ανθρωπίνου σώματος.
 • Να εισαχθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην επιστήμη των μτρήσεων βλαπτικών παραγόντων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΜΟΝΑΔΕΣ ECVET

Μετά το τέλος των σπουδών οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης από την διαδικασία της πιστοποίησης από την εταιρεία Swiss Approval. Η Εταιρεία www.swissapproval.ch είναι αναγνωρισμένος Οργανισμός Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, καθώς και πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το πρότυπο 17024. Πληροφορίες για το Διεθνές προφίλ του οργανισμού: www.swissapproval.ch

Η επιτυχής συμμετοχή θα βεβαιώνεται με γραπτές εξετάσεις 100 ερωτήσεων τεσσάρων (4) πολλαπλών επιλογών με μία σωστή απάντηση χωρίς αρνητική βαθμολογία με βαρύτητα 70% και υποβολή εργασίας από τα πέντε (5) θεματικά πεδία με βαρύτητα 30%.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν επίσης να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, τηλ.: 24610 56570 και email: enien@uowm.gr


https://enien.uowm.gr/.