ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

sustainability-1-e1547839104837
 • Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ΄ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
 • Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
 • Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ΄ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
 • Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Υπεύθυνος: Νικόλαος Κυρατζής, Καθηγητής Ηλεκτροχημείας

Ο τομέας διαθέτει ερευνητικό εξοπλισμό και  είναι υπεύθυνος για τα μαθήματα  Θερμοδυναμικής, Φαινομένων Μεταφοράς και Ηλεκτροχημείας στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Αντιρρύπανσης

Οι ερευνητικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται  περιγράφονται κατωτέρω:

Α)  Κυψέλες Καυσίμου & Ηλεκτρόλυσης Στερεού Οξειδίου (SOFC, SOEC).  Οι συσκευές αυτές μετατρέπουν την χημική ενέργεια του καυσίμου απευθείας σε ηλεκτρική και αντίστοιχα μπορούν να λειτουργήσουν  και αντίστροφα  σαν  κυψέλες ηλεκτρόλυσης για την  παραγωγή υδρογόνου με κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα της υψηλής  εν δυνάμει απόδοσης ακόμη και σε συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ευελιξίας καυσίμου με δυνατότητα εσωτερικής αναμόρφωσης  φυσικού αερίου και μηδαμινών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο τομέας εξετάζει ερευνητικά καινοτόμες μεθόδους παρασκευής ηλεκτρολυτών και ηλεκτροδίων που βασίζονται σε τεχνικές απόθεσης όπως πυρόλυση ψεκασμού για την παρασκευή  βελτιστοποιημένων δομών (περιλαμβανομένων και νανοδομών) για  μέγιστη λειτουργική απόδοση.  Τα παρασκευασμένα υλικά εξετάζονται ηλεκτροχημικά και υπό την επίδραση καυσίμων όπως υδρογόνου, μεθανίου και μίγματος μονοξειδίου/διοξειδίου του άνθρακα. 

Διενεργούνται θεωρητικές προσομοιώσεις μεθόδων με  εξειδικευμένα λογισμικά όπως COMSOLκαι MATLABμε την υπόθεση του συνεχούς μέσου αλλά ο τομέας επεκτείνεται και σε προσεγγίσεις  μη συνεχούς μέσου με προσομοιώσεις βασισμένες στην Μοριακή Δυναμική και MonteCarlo.

B) Η επιτυχής ενσωμάτωση των παραπάνω συσκευών στο ηλεκτρικό δίκτυο αποτελεί μια πρόκληση σε σχέση με την δυνατότητα επιτυχούς προσαρμογής στις αλλαγές φορτίου που εμφανίζονται συχνά στο ηλεκτρικό δίκτυο. Ο τομέας εξετάζει θεωρητικά και πειραματικά την μέθοδο της Αντίστασης Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ACImpedanceAnalysis) σαν εργαλείο  για τον προσδιορισμό των χρονικών καθυστερήσεων τέτοιων συστημάτων  κυψελών καυσίμου συνδεδεμένων με το δίκτυο  σε μεγάλες αλλαγές φορτίου.

Γ) Μια άλλη δραστηριότητα του τομέα αποτελεί  η θερμοδυναμική ανάλυση διεργασιών  με τις μεθόδους υπολογισμού του μέγιστου χρήσιμου έργου ( εξέργειας ή διαθέσιμης ενέργειας)  των ρευμάτων της διεργασίας.  Αυτές οι μέθοδοι δίνουν μια εικόνα της «ποιότητας» της διαθέσιμης ενέργειας από διάφορους ενεργειακούς κύκλους και  χημικές διεργασίες.

Δ) Τέλος ο τομέας επεκτείνεται και στην πειραματική παρασκευή και  χαρακτηρισμό άλλου τύπου κεραμικών υμενίων όπως σύνθετων κεραμο-μεταλλικών ή πολύπλοκων οξειδίων (όπως περοβσκιτών) για άλλου είδους εφαρμογές όπως αισθητήρες αερίου, κεραμικές μεμβράνες και εκμετάλλευση  μαγνητικών ιδιοτήτων.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο τομέας υποστηρίζει την υλοποίηση των παρακάτω εκπαιδευτικών ενοτήτων:

• Ανάπτυξη, περιβάλλον και ενεργειακή πολιτική
• Οικονομική ενέργειας και περιβάλλον
• Ανάπτυξη υποδειγμάτων βελτιστοποίησης, προσομοίωσης, προβλέψεων και λήψης αποφάσεων
• Σύνδεση μακροοικονομικής και τεχνολογικής πολιτικής, δικτύωση της ερευνητικής και επιχειρηματικής συνεργασίας, την επιχειρηματικότητα και τις δυναμικές ικανότητες των επιχειρήσεων
• «Πράσινη» ή Περιβαλλοντική λογιστική στις επιχειρήσεις

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου περιλαμβάνονται σημαντικές πειραματικές υποδομές και αναλυτικά όργανα, που συμπεριλαμβάνουν:

 • Θερμική Μηχανική Ανάλυση (DMA) – Polymer Laboratories PL-MK ΙI.
 • Θερμοβαρυτική ανάλυση (TGA) – TA Instruments Q500.
 • Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωση (DSC) – BÄHR DSC302.
 • Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) – JEOL 6610 LV
 • Σύστημα ανίχνευσης X-Max50 για φασματοσκοπία διασποράς ενέργειας
  (EDS) – Oxford Instruments

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ