Αντικείμενο Εργαστηρίου

Chemist adding reagent in test-tube

Αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η παραγωγή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, με έμφαση στην αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων υλικών σε εφαρμογές περιβαλλοντικής μηχανικής όπως και σε συστήματα θερμοδυναμικών εφαρμογών και περιβαλλοντικής οικονομίας, την εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων, τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη διάδοση πληροφοριών.

Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν διακριτές μονάδες με αντικείμενο:

  • ΤΟΜΕΑΣ-Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων
  • ΤΟΜΕΑΣ-Νανοτεχνολογίας
  • ΤΟΜΕΑΣ-Υγείας και Περιβάλλοντος
  • ΤΟΜΕΑΣ-Θερμοδυναμικής – Ηλεκτροχημικής τεχνολογίας
  • ΤΟΜΕΑΣ-Περιβαλλοντικής Οικονομίας

Επίσης το εργαστήριο εξειδικεύεται:

  1. Στην κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών άλλων Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας καθώς και της τοπικής κοινωνίας σε επίπεδο περιφέρειας, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
  2. Στη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
  3. Στη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.
  4. Στη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και οικονομίας.
  5. Στην παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 “Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς” (Α΄ 53).